Archive - October 18, 2021

Specials Stories

கண்ணால் பேசும் கிளியே !!! – Happy Birthday Jyotika

ஒரு மொழியை கத்துக்குறதுன்றது வெறும் வார்த்தைகளையும் இலக்கணத்தையும் புரிஞ்சிக்கிறது மட்டும் இல்லை. அந்த நிலத்தோட உணர்வுகளையும், வரலாற்றையும், வாழ்க்கையையும்...