ஒரு வருசத்துல 200 நாளைக்கு மேல வாரணம் ஆயிரம் படத்த பாத்தேன்! – முகேன்