இடுப்பைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பை குறைக்க உதவும் வீரபத்ராசனம்!!!