Suryan Explains Videos

தமிழ் கவிஞர்களும், இன்றைய விஞ்ஞானிகளும் | கவி விஞ்ஞானி Part – 01

தமிழ் கவிஞர்களின் சில பாடல்கள் இன்றைய உலக விஞ்ஞானிகளே அதிசயத்து பார்க்கக்கூடிய அளவில், அமைந்துள்ளது அன்று. இன்றைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை அன்றைய தனது பாடலில் வைத்து, அறிவியலின் விளிம்பில் தமிழன் இருந்திருக்கிறான். அத்தகைய தமிழ் கவிஞர்களின் மற்றும் சித்தர்களின் பாடலில் உள்ள அறிவியலை உங்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்த “கவி விஞ்ஞானிகள்”

About the author

Deepan

I speak up.
When you don't speak up for the things that matter to you, you are not being true to yourself. When you speak your mind, you stand with confidence and gain courage.

Add Comment

Click here to post a comment